Adresse: Rossmollgata 50, 9613 Hammerfest, Norway - Tlf: +47 78 42 82 00 e-post:
 
Meny
Nyhetsarkiv
Ren teknologi
Gasskraft
Fakta
Energihistorie
Lenker
Last ned
Konsesjonssøknad
Konsekvensutredning
Tilleggsutredning
Utslippssøknad
Anke
Anke fra Zero
Anke fra Sargas
Avslag fra NVE
Tillatelse fra SFT
Forpliktelser
Kraft i Nord
Infrastruktur
Virkningsgrad
Samfunnsøkonomi
Presentasjoner
Om byen
Prinsipp
Naturgass
Renseteknologi
Film
Energifilm
 
  Fakta om Hammerfest Gasskraft:

 • Eiere: Hammerfest Energi AS, et interkommunalt selskap med Hammerfest kommune som største eier (80 %), i tillegg til kommunene Kvalsund og Hasvik.
 • Installert effekt: 105 MW
 • Kraftproduksjon: 840 GWh (like mye som 40 000 husstander bruker i gjennomsnitt)
 • Utslipp: 30 000 tonn CO2, da er 90 % av utslippet renset og deponert.
 • Kostnad: 1,3 mrd. kroner.
 • Arbeidsplasser under bygging: 100-200 i ca 2 år.
 • Arbeidsplasser ved drift: 8-12.

  Hvorfor Hammerfest?

  Hammerfest er i en spesiell situasjon fordi Snøhvitanlegget bygges like ved sentrum av byen. Til Snøhvitanlegget skal det føres gass, ut fra anlegget skal det transporteres CO2 som skal deponeres. Dette gjør at Hammerfest er det eneste området i Norge som både har tilførsel av naturgass og en ordning for å deponere CO2. Hammerfest Gasskraft planlegger å knytte seg til den infrastrukturen som Snøhvitanlegget bygger opp og vil bygge en 2-3 km lang gassledning fra Melkøya, der Snøhvitanlegget ligger, til Rossmolla, der anlegget er planlagt bygget.

  Rensing

  Gasskraftverk med CO2-håndtering baseres på kjente og verifiserte komponenter. Alle komponenter i prosessen er tilgjengelige kommersielle produkter, og representerer med bakgrunn i dette ikke noe utviklingsbehov.

  Det vurderes ikke ettermontering av separasjonsanlegg for CO2 for Hammerfest Gasskraft. Den type gassturbiner som skal benyttes, er valgt med bakgrunn i at forbrenningsgassen skal renses for CO2. God renseeffekt skal oppnås ved minimal volumstrøm gass som skal renses og høyt partsialtrykk på gassen. Kraftproduksjonen vil skje gjennom en prosess som kombinerer gassturbin- og dampturbinsyklus.


  Hammerfest Gasskraft er basert på Siemens PFBC (Pressurized Fluid Bed Combustion) system, modifisert for drift med naturgass. PFBC design har en lang historie med pålitelig drift. Prosessen regnes som ideell for produksjon av kraft med CO2innfanging. Den er også velegnet for effektiv reduksjon av NOx, SOx og eventuelle andre uønskede utslipp til luft.

  Systemet benytter ikke-adiabatisk forbrenning under trykk, og opererer med en lav mengde restoksygen etter forbrenning. Sett i forhold til mengden kraft produsert, vil dette minimalisere mengden avgass som skal renses. Samtidig oppnås en maksimal konsentrasjon av CO2. Lav volumstrøm avgass og høyt partialtrykk CO2 i denne avgassen muliggjør bruk av kommersielt absorpsjonsutstyr for CO2. Dette leveres og garanteres av store leverandører med lang erfaring med denne type prosesser.

  For anlegget på 100 MW vil Siemens type GT35P bli benyttet. Gassturbinen produserer 15 til 20 % av kraften. Resten produseres i en dampturbin, som bare i liten grad vil bli berørt av CO2-renseprosessen. En oversikt over rensedelen er vist nedenfor. Dette er den delen av anlegget som er kalt ”Standard CO2-renseanlegg” i den totale skissen over gasskraftverket. Den står etter varmevekslere som varmer opp røykgassen til passe temperatur, og som varmer den rensede gassen opp på ny før ekspansjonen i gassturbinen.


  Anlegget for innfangning av CO2 benytter utelukkende komponenter fra leverandører med lang erfaring med denne type renseanlegg. Disse garanterer minst 90 % fjerning av CO2. Høyere rensegrad er imidlertid teknisk mulig.
 •  
    Energifilm


  (klikk for større bilde)