Adresse: Rossmollgata 50, 9613 Hammerfest, Norway - Tlf: +47 78 42 82 00 e-post:
 
Meny
Nyhetsarkiv
Ren teknologi
Gasskraft
Fakta
Energihistorie
Lenker
Last ned
Konsesjonssøknad
Konsekvensutredning
Tilleggsutredning
Utslippssøknad
Anke
Anke fra Zero
Anke fra Sargas
Avslag fra NVE
Tillatelse fra SFT
Forpliktelser
Kraft i Nord
Infrastruktur
Virkningsgrad
Samfunnsøkonomi
Presentasjoner
Om byen
Prinsipp
Naturgass
Renseteknologi
Film
Energifilm
 
  Tomme ord fra Regjeringen
Regjeringen viser ingen vilje til å realisere politiske mål og teori til praktisk handling, skriver Reidar Johansen, Hammerfest SV.
2007-06-28

Regjeringas klimapolitikk og Nordområdesatsing i praksis – behandlinga av Hammerfest energi sine tidevanns- og co2-frie gasskraftprosjekt. Et uttrykk for hvordan ikke omgjøre politiske mål og teori i praksis.

Vi har i løpet av noen heftige vårmåneder fått oppleve Regjeringas og sentrale myndigheters handtering av konkrete prosjekt med klare klimapolitiske mål i tråd med den proklamerte klimamelding. Opplevelsen av hvordan olje- og energidepartementets nedvurdering eller fortielse av Hammerfest Energis(HE) tidevannsprosjekt og CO2-frie gasskraftprosjekt er et studium verdt i politiske unnlatelsessynder.
Når i tillegg NVE i sin behandling av HE sin søknad om konsesjon for å bygge og drive et 100 MW gasskraftverk med CO2-handtering ender opp med ett nei med en begrunnelse som er full av sjølmotsigelser – kan en driste seg til å spørre om dette er enkelte regjeringstro politikeres ønske?
HE har arbeidet med og lagt fram to ulike framtidsretta prosjekt som begge var forut for den klimapolitikk vi nå må forvente fra den rødgrønne regjeringa si side. En skulle tro at hele Regjeringa og dets parlamentariske grunnlag i Stortinget stod opp og applauderte både tidevannsprosjektet og et gasskraftverk med co2-handtering. Men den gang ei.
Diverse statsråder har besøkt Melkøya og HE. Disse og Stortingsrepresentantene har med sjølsyn fått se det framtidsretta arbeidet et lite kraftlag i ytre Vestfinnmark har lagt ned i begge prosjektene. Aud Herbjørg Kvalvik (SV) møtende stortingsrepresentant fra Sør Trøndelag klarte å få til et møte mellom HE og OED og respektive komiteer i Stortinget bla om tidevannskraftprosjektet. Andre har i møter med ulike statsråder, statssekretærer og stortingsrepresentanter gitt rom for presentasjoner av det arbeidet HE har gjort over flere år i hovedsak med egne midler.
Samtidig skal det i løpet av kort tid igangsettes et gasskraftverk uten CO2-handtering noen hundre meter fra HE’s administrasjon som i utgangspunktet skulle slippe ut 900 000 tonn CO2. Som prikken over i-en har SFT i dag gitt ytterligere utslippstillatelse til Statoil Snøhvit på 200 000 tonn. Sett på bakgrunn av dette er det politisk – og i et klimaperspektiv – ufattelig at NVE gjør det de gjør. På den samme bakgrunn vitner det om politisk dårskap i OED at en har unnlatt å gi klarsignal til all mulig støtte til det tidevannsprosjektet som nå kan se ut til må føres videre i britisk regi.
Når klagen fra HE ligger på statsråd Enoksens bord over NVE’s vedtak i gasskraftverksaka kan det bare være to løsninger som er politisk korrekte. Enten overprøver statsråden NVE sin avgjørelse av 26. juni, eller så gir han følgende beskjed; HE skal videreføre sitt gasskraftprosjekt i en større dimensjon (antydningsvis opptil 800 MW) basert på valgt, eller bedre teknologi. Søknad om slikt skal fremmes så raskt som mulig og statsråden forventer NVE sin positive behandling. Vi har ikke tid å vente på den teknologi som skal brukes på Mongstad. Det må også gies rom for å utvikle andre CO2-renseteknologier.
Etter Hammerfest SV sitt syn burde HE fått muligheten til først å bygge et pilotprosjekt i størrelsesorden 100 MW – vi registrerer at enkelte stortingsrepresentanter har vært kritisk til dette og ønsket å dimensjonere kraftverket opp. Ja vel – la oss gjøre det, viss ikke så kan noen ha bidratt til ikke bare å senke HE sitt kraftprosjekt, men også ha skutt en liten torpedo rett inn i Regjeringas klimaambisjoner. Det er dumt – særlig viss det eneste argumentet som står igjen er bare fordi det ligger i Hammerfest.
Det arbeidet Hammerfest Energi – med sine datterselskaper – har drevet fram; tidevanns- og gasskraftverk med CO2-handtering, kunne ha blitt kanskje en liten, men viktig øyensten i Regjeringas klimapolitikk og nordområdesatsing. Nå vitner prosessen bare om unnlatelsessynder og politisk evneløshet. For oss som ikke var direkte happy for Snøhvit-vedtak og økt petroleumsaktivitet i Barentshavet – men som har akseptert det rammeverket som ligger i forvaltningsplanen for Barentshavet – kan ikke tolke praksis til nå på annen måte enn at utviklinga skal skje på petroleumsnæringas premisser; ikke på miljøets premisser, ikke på lokalsamfunnet sine premisser. Det kan se ut som ingen gode prosjekt eller gode forslag med utspring i regionen kan applauderes og støttes av sentrale myndigheter uansett om det er i tråd med klimamål eller andre sentrale politiske honnørord. Det blir mye prat og lite gjort. Denne regjeringa har ennå en mulighet til å endre oppfatninga gjennom å ta tak i tidevannsprosjektet og behandle en anke fra Hammerfest Energi på positiv måte for gasskraftverk med CO2-handtering i Hammerfest. Da vil alle ord om klimamål og nordområdesatsing ennå stå til troende. Som SV-er kan jeg love at jeg skal være et politisk gnagsår i denne saken inntil Regjeringa har gjort de rette vedtakene; tidevannskraft i Kvalsundet i regi av HE – CO2 fri kraft fra Hammerfest gasskraftverk.

 
  Energifilm


(klikk for større bilde)