Adresse: Rossmollgata 50, 9613 Hammerfest, Norway - Tlf: +47 78 42 82 00 e-post:
 
Meny
Nyhetsarkiv
Ren teknologi
Gasskraft
Fakta
Energihistorie
Lenker
Last ned
Konsesjonssøknad
Konsekvensutredning
Tilleggsutredning
Utslippssøknad
Anke
Anke fra Zero
Anke fra Sargas
Avslag fra NVE
Tillatelse fra SFT
Forpliktelser
Kraft i Nord
Infrastruktur
Virkningsgrad
Samfunnsøkonomi
Presentasjoner
Om byen
Prinsipp
Naturgass
Renseteknologi
Film
Energifilm
 
  Hva vil statsråden gjøre for å oppnå større ringvirkninger lokalt i finnmarkskommunene?
Stortingsrepresentant Vera Lysklætt (V) stiller spørsmål til olje- og energiministeren og fortsetter - Ringvirkninger og verdiskaping lokalt er avhengig av at det bygges infrastruktur og etableres systemer som støtter kompetanseoppbygging og lokal virksomhet på permanent basis slik at området i fortsettelsen ikke skal framstå som en råvareleverandør.
Dokument nr. 15 (2006-2007), Spørsmål nr. 262, datert 29.11.2006
 
Fra Vera Lysklætt (V) til olje- og energiministeren
Til behandling
Spørsmål:
Folketallet fortsetter å synke dramatisk i mange av kommunene i Finnmark. Dette ifølge tall som nylig har blitt presentert. Dette skjer til tross for at det nå i flere år har vært ulike former for petroleumsaktivitet knyttet til det nære havområdet utenfor de samme kystkommunene. Hva vil statsråden gjøre for å oppnå større ringvirkninger lokalt i finnmarkskommunene slik at ikke området i fortsettelsen på mange måter kun skal framstå som en råvareleverandør?

Begrunnelse:
Statens interesser er ifølge St.meld. nr.38(2003-2004)at det skal: "...arbeides for at petroleumsvirksomheten i området Lofoten-Barentshavet innrettes på en slik måte at den bidrar til en verdiskaping og sysselsetting i landbasert virksomhet i regionen" - og ifølge St.meld. nr.8(2005-2006)heter det:"...gjennom stabile rammebetingelser over tid vil tiltakene i denne planen tilrettelegges for økt næringsaktivitet i landsdelen..."
Ringvirkninger og verdiskaping lokalt er avhengig av at det bygges infrastruktur og etableres systemer som støtter kompetanseoppbygging og lokal virksomhet på permanent basis. Imidlertid finnes det ingen kanal for transaksjonen mellom petroleumsindustrien i Barentshavet og langsiktig verdiskaping på land i det samme området. Spørsmål om lokal tilgang til naturressursene på kontinentalsokkelen henvises til operatørenes vilje og det kommersielle markedet. Statoil, statens eget oljeselskap, er idag organisert slik at det må operere optimalt økonomisk. Derfor kan man ikke forvente at Statoil/ eller ethvert annet oljeselskap, frivillig forvalter statens eierinteresser eller føler seg forpliktet til intensjonene i stortingsmelding nr. 38.
Norge har utviklet et system som sikrer lokal og nasjonal verdiskaping når naturressurser skal utnyttes. Kraftkommuner får konsesjonskraft som kompensasjon for arealbruken vannkraftverkene krever. Staten opprettet Statoil for å sikre at verdiskapingen fra petroleumsindustrien skulle tilfalle Norge og ikke forsvinne til utlandet. Vi lar store selskaper utbygge våre lokale naturressurser. Gjennom vilkår til konsesjoner og PUD
(Plan for Utbygging og Drift) sikrer vi at en rimelig del av verdiskapingen blir ved ressursens kilde. Det må derfor være mulig å videreføre den etablerte politikken på dette området og gjennomføre tiltak slik at petroleurnskommuner og -fylker får rett til "konsesjonsolje" og "konsesjonsgass" etter samme mønster som ved konsesjonskraft slik at man bidrar til å sikre vertsregioner større ringvirkninger fra den pågående virksomheten.
 
  Energifilm


(klikk for større bilde)